Học và làm theo Bác ở Cảng vụ hàng hải Nam Định

Thứ Tư, 21/08/2019, 14:34 GMT+7

Học và làm theo Bác ở Cảng vụ hàng hải Nam Định

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Cảng vụ hàng hải Nam Định đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra.

Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hàng năm, Chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là người đứng đầu trong  đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác; điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện “bệnh thành tích", hình thức, phô trương, nói không đi đôi với làm. Xác định mỗi tập thể, cá nhân học tập phải đi đôi với làm theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian qua, đơn vị đã gắn việc học và làm theo Bác với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ứng xử có văn hóa, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm, lạm dụng trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong Chi bộ đã nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Chi ủy, Ban Lãnh đạo cơ quan tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

3. Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân… đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

5. Mỗi đảng viên, viên chức, người lao động phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân mình, xây dựng bản đăng ký rèn luyện với chi bộ, cuối năm căn cứ vào bản đăng ký và quá trình rèn luyện của cá nhân, phân xếp loại thi đua của năm đó./.