Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2019

Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:55 GMT+7

CĐ CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CĐ CẢNG VỤ HÀNG HẢI NAM ĐỊNH

Số: 15/BC-CĐCVHHNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Nam Định, ngày  09  tháng  10  năm 2019

 

Kế hoạch thực hiện các hoạt động

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

 

 Thực hiện Công văn số 326/CĐCHHVN ngày 04/10/2019 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 với mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật trong CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn tại đơn vị; hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn và chủ tàu, chủ hàng, chủ doanh nghiệp trong khu vực quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật của CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn và chủ tàu, chủ hàng, chủ doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Hình thức tổ chức cho phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

  1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

 Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị góp phần chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật.

- Tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, đặc biệt nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019, các văn bản pháp luật liên quan đến Ban Thanh tra nhân dân, các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.... Đồng thời, vận động CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn của đơn vị chấp hành, thực thi pháp luật tại các khu dân cư.

- Phối hợp với Ban Giám đốc, đoàn TNCSHCM và các phòng chuyên môn Cảng vụ hàng hải Nam Định tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Bộ luật Hàng hải 2015; văn bản quy định về xử phạt vi phạm an toàn giao thông; xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường...và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh giáo dục trong đoàn viên, CCVCLĐ ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong chủ động tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật; Phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn Cảng vụ hàng hải Nam Định; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của CCVCLĐ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tin, phổ biến, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

2. Hình thức tuyên truyền

-  Đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông thông qua băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị.

- Tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019.

- Lồng ghép hưởng ứng và phổ biến giáo dục pháp luật vào nội dung sinh  hoạt chuyên môn, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần.

3. Thời gian tuyên truyền

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung tuyên truyền trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          BCH Công đoàn chủ động phối hợp với Ban Giám đốc, đoàn TNCSHCM và các phòng chuyên môn Cảng vụ hàng hải Nam Định triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 đảm bảo việc thực hiện Ngày pháp luật năm 2019 thiết thực, hiệu quả, chất lượng theo kế hoạch, tạo được sức lan toả sâu, rộng trong CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn.

 

Nơi nhận:                                                                                       

- CĐ CHHVN (để b/c);                                                          

- Lưu.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Thị Thoa