Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 07/02/2020, 10:11 GMT+7

ĐẢNG ỦY CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHI BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI NAM ĐỊNH

*

Số:  02-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Nam Định, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Chi bộ

Cảng vụ Hàng hải Nam Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 27/11/2019 của Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định về Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12-KH/ĐU của Đảng ủy Cục, Kế hoạch số 07-KH/CN của Chi bộ để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, đại hội Đảng bộ Cục HHVN, đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng.

2. Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định, Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp;  các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Tuyên truyền những thành tựu của Cục Hàng hải Việt Nam, của đơn vị và đất nước trong 5 năm qua; những thách thức, khó khăn của tình hình kinh tế -xã hội trong nước, quốc tế. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước Cảng vụ hàng hải Nam Định; của Cục Hàng hải Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

4. Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua của đơn vị lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết quả đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Cục HHVN, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, Đại hội Đảng ủy Khối và Đại hội XIII của Đảng.

5. Phê phán, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng đề đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

          Đợt 1: Từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, tuyên truyền đại hội chi bộ

          - Tuyên truyền, phát động các phong trào, đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp; gương người tốt, việc tốt, thành tựu, kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; các yêu cầu, nội dung, nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Tuyên truyền các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và trình Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

          - Tuyên truyền hoạt động về kết quả đại hội đảng các cấp, chú trọng tuyên truyền các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội.

          Đợt 2: Từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam

          - Tuyên truyền về chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục HHVN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội; các hoạt động của đại hội; các văn kiện chính thức được trình bày tại đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục HHVN khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục HHVN lần thứ XIX,  gắn với kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Cục HHVN (5/5/1965-5/5/2020) và Hội nghị điển hình Tiên tiến Cục HHVN; 75 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2020) và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

          - Tổ chức các phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

          Đợt 3: Từ tháng 7/2020 đến Đại hội lần thứ XIX Đảng ủy Bộ GTVT, Đaị hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (cuối tháng 10/2020)

          - Những kết quả, thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

          - Tuyên truyền ý nghĩa, các hoạt động của đại hội; tuyên truyền về thành công của Đảng bộ Bộ GTVT; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

          - Hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ GTVT; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

          - Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

          Đợt 4: Từ đầu tháng 11/2020 đến sau Đại hội XIII của Đảng (hết quý I/2021)

a) Trước thời gian khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015-2020); phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

b) Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

- Chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của đại hội. Trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội. Các hoạt động của đại hội; các văn kiện chính thức được trình bày tại đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

c)

 Sau thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

- Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội. Dư luận bạn bè quốc tế về thành công của Đại hội XIII của Đảng.

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi ủy chi bộ xây dựng Kê hoạch, tổ chức tuyên truyền trong chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể và đến cán bộ, đảng viên, người lao động; đồng thời tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị góp ý vào các dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Cục HHVN; Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và       Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            - Cập nhật tin tức, bài viết tuyên truyền về đại hội đảng các cấp trên Website của đơn vị và của Cục HHVN; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội đảng bộ các cấp.

          V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Cán bộ, đảng viên, viên chức Cảng vụ Hàng hải Nam Định quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi ủy Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định yêu cầu các đồng chí Chi ủy viên, các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Chi ủy để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhn:

- Đảng ủy CHHVN (để b/c);

- Chi ủy viên, Ban giám đốc;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Lưu VT.

T/M CHI U

PHÓ BÍ TH­Ư

 

 

 

 

Đỗ Minh Chiến