Kế hoạch học tập, triển khai chuyên đề năm 2020

Thứ Sáu, 07/02/2020, 10:18 GMT+7

ĐẢNG BỘ CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHI BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI NAM ĐỊNH

*

Số: 01/CB-KH

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Nam Định, ngày 04 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Cảng vụ hàng hải Nam Định xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 09/8/2016 của Đảng ủy Cục về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể.

3. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức học tập chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tập trung tuyên truyền nội dung học tập chuyên đề năm 2020 (thời gian tập trung trong quý I năm 2020), gắn việc học tập với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước; Kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2020); 71 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2020); 51 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2020); 73 năm Bác viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”(1947-2020); tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

            - Tổ chức học tập, sinh hoạt huyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

            - Lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện chuyên đề năm 2020 bảo đảm thực chất, hiệu quả.

            - Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền về việc học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề năm 2020; tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt và phổ biến kịp thời các nội dung cập nhật mới có liên quan đến cán bộ, đảng viên.

            - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCSHCM căn cứ Kế hoạch của Chi bộ để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đoàn viên học tập và triển khai thực hiện chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên.

            2. Thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương

            - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 09/8/2016 của Đảng ủy Cục về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

            - Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký với chi bộ các nội dung nêu gương, cụ thể như sau:

            + Nêu gương về việc nói, viết theo chủ trương, đường lối, cương lĩnh của Đảng;

            + Nêu gương trong chấp hành quy định về văn hóa công sở;

            + Nêu gương trong thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Nêu gương trong việc nói đi đôi với làm;

            + Nêu gương về tận tụy, tận tình, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chức trách, công việc được giao.

            - Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học, quần chúng, dân chủ, nêu gương, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe đối thoại với nhân dân; tham mưu xây dựng chính sách hợp lòng dân; tích cực cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

            - Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quan liêu đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, phấn đấu mỗi đảng viên có ít nhất một sáng kiến trong lĩnh vực chuyên môn. Từng bước hoàn thiện tổ chức, bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tham mưu, quản lý và thực hiện nhiệm  vụ chuyên môn.

            - Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, giám sát, phản biện theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

            3. Bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            - Bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ năm 2020 theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ.

            - Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”; không “tự chuyển hóa” theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả thực hiện cam kết và đăng ký nêu gương báo cáo Chi bộ hàng tháng tại kỳ sinh hoạt chi bộ. Chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

            4. Công tác sơ kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

- Chi bộ tiến hành tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để khen thưởng, vinh danh các tổ đảng, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 vào dịp 19/5/2020.

            - Tổ chức gặp mặt, tổ chức các hội thi nhằm biểu dương khen thưởng tổ đảng, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của chi bộ năm 2020, cụ thể hóa thành tiêu chí ngắn gọn dễ nhớ, in, treo tại nơi đảng viên làm việc để làm phương châm hành động trong năm.

- Chi ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”; không “tự chuyển hóa” theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Bổ sung vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 của cá nhân thêm 03 nội dung:

1. Cam kết tự giác nêu gương về các nội dung:

- Nêu gương về việc nói, viết theo chủ trương, đường lối, cương lĩnh của Đảng;

            - Nêu gương trong chấp hành quy định về văn hóa công sở;

            - Nêu gương trong thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Nêu gương trong việc nói đi đôi với làm;

            - Nêu gương về tận tụy, tận tình, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chức trách, công việc được giao.

            2. Đăng ký 01 việc làm theo Bác (bằng việc làm cụ thể) theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề 2020.

            3. Cam kết không vi phạm 27 biểu hiện về: Suy thoái tư tưởng chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Chi bộ, báo cáo Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa theo hướng dẫn của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam./.

 

Nơi nhận:   

- Đảng ủy CHHVN (để b/c);

- Các Chi ủy viên (để c/đ);

- Công đoàn, Đoàn TN (để ph/h);

- Lưu: TCHC, VT.

T/M CHI BỘ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Đỗ Minh Chiến